Advances in Biochemical Engineering / Biotechnology 122Biotechnology in China II: Chemicals, Energy and Environment [1ed.]3642149944, 9783642149948

Author : Zhenjiang Li, Xiaojun Ji, Suli Kan, Hongqun Qiao, Min Jiang (auth.), G. T. Tsao, Pingkai Ouyang, Jian Chen (eds.)
Description:Past, Present, and Future Industrial Biotechnology in China, by Zhenjiang Li, Xiaojun Ji, Suli Kan, Hongqun Qiao, Min Jiang, Dingqiang Lu, Jun Wang, He Huang, Honghua Jia, Pingkai Ouyuang, and Hanjie Ying; Organic Chemicals from Bioprocesses in China, by Jin Huang, Lei Huang, Jianping Lin, Zhinan Xu, and Peilin Cen; Biofuels in China, by Tianwei Tan, Jianliang Yu, Jike Lu, and Tao Zhang; Bioreactors and Bioseparation, by Siliang Zhang, Xuejun Cao, Ju Chu, Jiangchao Qian, and Yingping Zhuang; Environmental Biotechnology in China, by Shuang Jiang Liu , Lei Liu , Muhammad Tausif Chaudhry , Lei Wang , Ying Guang Chen , Qi Zhou , He Liu , and Jian Chen; Traditional Chinese Biotechnology, by Yan Xu , Dong Wang , Wen Lai Fan , Xiao Qing Mu, and Jian Chen; Modern Biotechnology in China, by Qing-Zhao Wang and Xue-Ming Zhao
Categories: Biology Biotechnology
Year :2010
Publisher : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Language : English
N° Of Pages : 266[275]
File Info : pdf 4 Mb

Download